زندان ها در رسانه ها

مدیرکل زندانهای لرستان : رعایت نظم کارایی را افزایش می دهد

به گزارش روابط عمومی زندانهای لرستان ، محمدعلی محمدی در جمع کارکنان ستادی اداره کل با تأکید بر لزوم رعایت نظم در همه حال اظهار داشت : اگر دیده می شود که اینهمه بر رعایت نظم و انضباط تأکید می شود به این علت است که بی نظمی در اداره امور و اجرای برنامه های زندانبانی می تواند خسارات سنگینی ...

ادامه مطلب »